Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Starina sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Starina 00330175  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hromoš sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hromoš 00329908  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hajtovka sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hajtovka 00329860  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2015 Účelom zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1. zákona o súkromnej... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Šambron sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Šambron 00330205  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Malý Lipník sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Malý Lipník 00330043  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 18.8.2015 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. Zmena zmluvy odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné... Ministerstvo Životného prostredia SR 42181810  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.8.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Údol sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Údol 00330221  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 10.9.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku II. ods. 4 zmluvy a nahrádza sa novým znením... Úrad Vlády SR 00151513  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS 00000578542 2.11.2015 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špcifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.11.2015 Predmetom tejto dohody je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle §... Sociálna poisťovňa 30807484  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.12.2015 Obec sa zaväzuje uzatroviť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1546/2015 14.11.2015 Prevodca je správcom hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá... Slovenská republika - Centrum vedecko - technických informácií SR 00151882  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-728-062/2015 14.12.2015 Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 278/1993... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 28.8.2015 Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým... B-PLA, s. r. o. 46728210  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Blankozmenka 244902-2015 15.12.2015 Uvedená blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.1.2016 NATUR-PACK a Obec Plavnica týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 22.1.2016 Objednávky za rok 2015 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.2.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Sídlo... Mesto Stará Ľubovňa 00330167  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Licenčná zmluva 5/2016/Z 29.4.2016 Predmetom tejto zmluvy je licencia k obrazovej reprodukcii od autora: Júliusa Nemčíka: GPB O... Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238  0,00  
Export do csv