Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 9.6.2016 Poskytovateľ služby sa touto zmluvou a počas jej trvania zaväzuje poskytovať príjemcovi... H+EKO, spol. s r. o., Košice 31688985  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 3.1.2017 Objednávky za rok 2016 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 012-2016/2017 25.7.2016 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické... Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.7.2016 Organizácia umožní študentovi vykonať odbornú prax s cieľom praktického overenia znalostí... Ekonomická fakultra TU v Košiciach   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.6.2016 Udeľovateľ licencie ako vlastník fotografií zbierkových predmetov zo zbierkového fondu múzea... Krajské múzeum v Prešove 37781278  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.6.2012 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - doba nájmu LAUDANUM, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.2.2015 Prenajímateľ touto zmluvou dáva nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu... Mária Rindošová - Kvetinárstvo Katarínka 48062332  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000636289J 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikovaného v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649381A 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distirbučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2017/394 24.7.2017 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 10.1.2017 Objednávky za rok 2017 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 8000320717 31.7.2017 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné... SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.8.2017 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 14. 06. 2017sa z dôvodu možností a... VPMJ, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na plynových zariadeniach v bytových domoch v... Pavol Rusiňák   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2017 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.11.2017 Vytvorenie spoločného školského úradu v zmysle § 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o... Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.11.2017 Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre... Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2018 Odstránenie nedostatkov Ladislav Rindoš a manž. Anna Rindošová, rod. Molnárová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 15/SL/2018/POI 25.9.2018 Príkazník sa touto Zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí výkon verejného... Ľubovianske regionálne združenie miest a obcí; Ing. Jozef Balkó   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ_KS je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Export do csv