Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVS 3119 3.1.2019 AKCIA: Easy Pecka Slovak Telekom, a. s. 35763469  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská A17814307 27.8.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prevzatie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D1 27.8.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - dohoda strán na aktivácii účastníckeho... Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 92/PZ/2021 10.9.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 20.12.2021 Dodatkom č. 2 sa mení článok III. - Doba nájmu nasledovne:
Nájomný vzťah medzi...
Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 20.1.2022 Dodatkom č. 1 sa mení Čl. IV bod 3 Zmluvy o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2021 7.2.2022 Zoznam objednávok rok 2021 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Z zo dňa 22. 02. 2022 28.2.2022 Predmetom zmluvy je pristúpenie obce Svinia k Spoločnému školskému úradu Plavnica. Obec Svinia 00327760  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. 1 21.4.2022 Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40 321 975  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-283-082/2022 10.8.2022 Darca bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej... Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 5922 14.9.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D 20922 3.10.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, produkt: BIZNIS so zľavou vo výške 7 % z... Východoslovenská energetika a.s. 44483767  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPNDHaDMsP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi náradie a iný drobný majetok... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNDP 2.11.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi dopravné prostriedky s... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP-OP 2.11.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54527171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Z 12102022 11.11.2022 Predmetom zmluvy je pristúpenie obce Ostrovany k Spoločnému školskému úradu
Plavnica v...
Obec Ostrovany 00 690 554  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Z 14112022 14.11.2022 Predmetom zmluvy je pristúpenie obce Sedlice k Spoločnému školskému úradu
Plavnica v zmysle...
Obec Sedlice 00 327 743  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZML-3-63/2021-230 16.11.2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy... Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 4 22.12.2022 Zmluva č. 18/2004, Dodatok č. 4 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 557/330/22P 27.12.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, dátum začatia: 01. 12. 2022, miesto... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968  0,00  
Export do csv