Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 15.5.2017 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  3 960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2018 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených,... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  4 680,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ14122 18.1.2022 Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  5 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská RB201103 14.4.2011 Mandátna zmluva RamontBuilding, s. r. o. Prešov   15 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2011 14.3.2011 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s. r. o.   12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 28.3.2011 Mandátna zmluva Ing. Jozef Macejko - M. J. Consult, Bratislava   2 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.7.2013 Mandátna zmluva - činnosť koordinátora bezpečnosti, stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s... Ing. Pavel Fedorko, Plavnica 144   720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2014 9.1.2015 Mandátna zmluva - poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  7 980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110188 7.4.2011 Materiál - údržba - garáže OcÚ Elektro Alica, Stará Ľubovňa   1 079,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.1.2012 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - výška nájomného a úhrada za... LAUDANUM, s. r. o.   710,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.6.2012 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - doba nájmu LAUDANUM, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3 4.1.2015 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - výška nájomného a úhrada za... Laudanum, s. r. o.   1 124,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6/2011 19.7.2011 Mobilné toalety na športovo-kultúrnu akciu, ktorá sa bude konať 31. 07. 2011, 2 ks TOI TOI & DIXI spol. s r. o., Košice - šaca    
Detail Objednávka vyšlá 26/2011 15.12.2011 Motorová píla Stihl MS-362 - 2. RP PRK Ján Mrug, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/DZ221401207120101 17.6.2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  342 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z o poskyt. právnych služieb 30.6.2014 Na základe tejto zmluvy sa právny zástupca zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc... JUDr. Rastislav Stašák , advokát 420 859 51  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZopNB 10.12.2021 Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 54/2021 zo dňa 01. 12. 2021 sa... PALONCA s.r.o. 36451312  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úverová zmluva č. 242413-2015 8.10.2015 Na základe žiadosti klienta zo dňa 08. 09. 2015 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  39 730,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 296251-2018 27.7.2018 Na základe žiadosti klienta zo dňa 11.07.2018 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  60 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZopNB 15.12.2020 Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... KABELOVKA, spol. s r. o. 36451312  1 150,00 EUR 
Export do csv