Zápisnica z VZ 2010

 

Z á p i s n i c a
z riadnéhoValného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica konaného dňa 20.3.2010
o 10.00 hod v reštaurácii „Paradis“   U Tešlu v Plavnici.
_____________________________________________________________________
 
Prítomní:            Podľa prezenčnej listiny.
                       
Priebeh : prezentácia od 09,30 hod. (pri prezentácii splnomocnenci odovzdali splnomocnenie a podpísali prezenčnú listinu za splnomocniteľa)
 
1.   Otvorenie – predseda spoločenstva
2.   Voľba mandátovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej   komisie – predseda
      -1. hlasovanie
3.   Overenie a prepočet mandátov podielnikov pre určenie uznášania schopnosti VZ – mandátová komisia
                          – Vyhlásenie výsledkov uznášania schopnosti VZ
4.   Návrh programu a Rokovacieho poriadku VZ – tajomník
      – 2.hlasovanie
 
Pokračovanie VZ podľa schváleného programu :
 
1.   Správa o hospodárení US Fabián a spol. Plavnica–odborný lesný hospodár, predseda
2.   Správa o stave lesa – lesník
3.   Správa dozornej rady o hospodárení US – predseda DR
4.   Správa o finančnom hospodárení US Fabián a spol. Plavnica, Účtovná uzávierka za rok 2009,Finančný plán na rok 2010 - ekonómka US
5.   Návrh na zmenu a doplnenie Stanov US Fabián a spol. Plavnica– tajomník
6.   Návrh vnútorného poriadku spoločenstva – podpredseda
7.    Plán hospodárenia a lesníckej činnosti US Fabián a spol. Plavnica na rok 2010 - lesník, predseda
8.    Diskusia
9.   Návrh na uznesenie – predseda NK
      - 3. hlasovanie
10. Záver – predseda
 
 
1.      Otvorenie valného zhromaždenia a privítanie prítomných .
Predseda Valného zhromaždenia Štefan Pružinský otvoril zasadnutie valného zhromaždenia a privítal prítomných podielnikov a splnomocnencov. Oznámil prítomným že bol výborom US poverený vedením dnešného valného zhromaždenia.
 
2.            Predseda PS predniesol ::
N á v r h
na voľbu mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie na rokovanie valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.2010
 
Mandátová komisia - skrutátori : 
1. Doktor Benedikt , Plavnica 44
2. Pristáč Milan, Plavnica 212
3. Vančo Jozef, Plavnica 104
4. Ševčík Štefan, Plavnica 164
5. Ing. Božena Fabiánová , Plavnica 182
 
Zapisovateľ :
 JUDr. František Paralič, Plavnica 418
 
Overovatelia zápisnice :
1.      Chovanec Stanislav, Plavnica 417
2.      Vlastimil Štupák, Plavnica 261
 
Návrhová komisia :
1.      Mgr. Ján Jurašovský, Plavnica 312
2.      JUDr. Ján Fröhlich, Plavnica 354
3.   Vančo Štefan,  Plavnica 75
 
Predseda PS vyhlásil hlasovanie číslo 1 o horeuvedenom návrhu :
 
        Skrutátori vyzberali hlasovacie lístky číslo 1, vykonali sčítanie hlasov a predseda skrutátorov vyhlásil výsledky hlasovania následovne :
1.      Z celkového počtu všetkých členov spoločenstva – 178
2.      Bolo prítomných + splnomocnených :                  - 114 členov
3.      Počet platných hlasovacích lístkov :                     - 114
4.      Z toho : 112 hlasov ZA
                        2 hlasy ZDRŽAL SA
                        0 hlasov PROTI
 
Predseda PS konštatoval : Mandátová komisia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice a návrhová komisia boli právoplatne zvolení
 
        
3.    Overenie uznášania schopnosti Valného zhromaždenia.
Predseda mandátovej komisie Milan Pristáč po sčítaní hlasov podľa prezenčnej listiny prehlásil Valné zhromaždenie konané dňa 20.3.2010 za uznášaniaschopné, nakoľko  z celkového počtu všetkých členov 178 členov bolo zúčastnených + splnomocnených členov 114 – čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.
 
 
4.      Návrh na schválenie programu Valného zhromaždenia a návrh Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia
Predseda Valného zhromaždenia Štefan Pružinský oboznámil prítomných s programom Valného zhromaždenia. Vyzval prítomných, aby sa k programu vyjadrili, príp. ho doplnili. Keďže k programu valného zhromaždenia neboli žiadne pripomienky vyzval tajomníka spoločenstva, aby predniesol návrh Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia. K návrhu Rokovacieho poriadku neboli žiadne pripomienky.
 
Predseda PS vyhlásil hlasovanie číslo 2 o návrhu Programu a Rokovacieho poriadku :
 
        Skrutátori vyzberali hlasovacie lístky číslo 2, vykonali sčítanie hlasov a predseda skrutátorov vyhlásil výsledky hlasovania následovne :
1. Z celkového počtu všetkých členov spoločenstva – 178
2. Bolo prítomných + splnomocnených :                  - 115 členov
3.      Počet platných hlasovacích lístkov :                     - 115
4.      Z toho : 114 hlasov ZA
                        1 hlasy ZDRŽAL SA
                        0 hlasov PROTI
 
Predseda PS konštatoval : Program VZ a Rokovací poriadok VZ boli schválené.
                                                                       
Pokračovanie VZ podľa schváleného programu
 
1. Správa o hospodárení US Fabián a spol. Plavnica–odborný lesný hospodár, predseda
 
Keďže OLH p. Vladimír Leško  sa z rodinných dôvodov nemohol zúčastniť VZ , predseda PS oboznámil prítomných s plnením lesného a hospodárskeho plánu. Informoval o všetkých prevedených prácach v lesných porastoch – ťažba, výsadba, štruktúra lesov, ochrana proti škodcom a pod. Predniesol prehľad prác, ktoré budú v porastoch vykonané v blízkej budúcnosti. Na pozemkoch PS boli prevedené práce na ochranu lesných porastov proti kôrovcovi. Správa tvorí prílohu zápisnice.
 
Správa tvorí prílohu zápisnice.
 
2.      Správa o stave lesa
    Lesník spoločenstva p. Sekelský Karol predniesol správu o lesnom hospodárení na spoločnej nehnuteľnosti.
 
3.  Správa dozornej rady o hospodárení US
    Predseda doroznej rady p. Vlastimil Štupák uviedol, že DR v zložení Vlastimil Štupák a Štefan Ševčík prekontrolovala účtovné doklady za rok 2009 s konštatovaním, že finančné hospodárenie spoločnosti bolo vedené v súlade so zákonom o účtovníctve.
     Záznam tvorí súčasť zápisnice .
                                                                 
 
4. Správa o finančnom hospodárení US Fabián a spol. Plavnica, Účtovná uzávierka za rok 2009,Finančný plán na rok 2010 - ekonómka US
 
Ekonómka PS predniesla správu o hospodárení Urbárskeho spoločnosti za posledné obdobie, ktorá je prílohou tejto zápisnice. V správe sa mali možnosť prítomní oboznámiť s výškou príjmov a výdavkov a celkovým výsledkom hospodárenia PS . Správa tvorí prílohu zápisnice.
                                                     
 
5. Návrh na zmenu a doplnenie Stanov US Fabián a spol. Plavnica– tajomník
 
Tajomník spoločenstva na základe skutočnosti, že Stanovy Urbárskej spoločnosti Fabián a spol. Plavnica zaregistrovane na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v roku 1993 dostatočne neupravovali právne postavenie, hospodárenie, ako aj niektoré práva a povinnosti a vzájomné vzťahy členov spoločenstva podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov predniesol návrh na zmenu a doplnenie týchto stanov. Z dôvodu zásadných zmien v obsahu, rozsahu a štruktúre tohto základného konštitučného dokumentu spoločenstva zdôraznil potrebu vydania nového úplného znenia  S T A N O V .
 
6. Návrh vnútorného poriadku spoločenstva – podpredseda
 
1.             Podpredseda spoločenstva p. Stanislav Chovanec predniesol návrh Vnútorného poriadku, ktorý rozpracováva Stanovy spoločenstva schválené na valnom zhromaždení dňa 20.3.2010 so zameraním na činnosť pri organizácii, riadení, evidencii, hospodárení, uplatňovaní právnych vzťahov a ostatnej činnosti Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica.
 
7.Plán hospodárenia a lesníckej činnosti US Fabián a spol. Plavnica na rok 2010 - lesník, predseda
 
Lesník spoločenstva vo svojom vystúpení predniesol plán hospodárskej lesníckej činnosti v roku 2010. Podstatnú časť svojho vystúpenia sa venoval kritike neodborného hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti , kde do pléna zhromaždenia rozdal aj ním spracovanú fotodokumentáciu. Už tradične ako na predchádzajúcom VZ zaútočil na práce riadené p.Fabiánom a vykonávané p.p. Malastovcami
 
 
8. Diskusia
 
    Ako prvý v diskusii vystúpil p. Karol Nemec, ktorý poukázal na historické dedičstvo lesov po našich predkoch. V emotívnom vystúpení sa pýtal spôsob rozdeľovania zisku, rozdeľovania dreva a spravodlivosť hospodárenia.
- p. Liščinský Jozef poukázal na fakt, že ako člen spoločnosti nebral z jej hospodárenia žiadne výhody, že stavebné drevo si zabezpečoval od iných subjektov, ako aj to že ceny podľa Vnútorného poriadku sú výsoké, 
- predseda spoločenstva sa snažil odpovedať na kladené otázky
- lesník spoločenstva napadol vedenie účtovníctva ekonómkou s podozrením, že nedostatok finančných prostriedkov je jej chyba a obohacovanie,
- tajomník spoločenstva poukázal na skutočnosť, že vnútorné problémy výboru by mali byť riešené na zasadnutí výboru, kde je na to vytvorený priestor. V ďalšej časti vystúpenia odsúdil neopodstatnené a nepodložené útoky na ekonómku spoločnosti, ktorej napríklad za spracovanie Zoznamu členov spoločnosti „ Fabián a spol.“ patrí nielen oveľa vyššie finančné ohodnotenie, ale aj poďakovanie za vykonanú prácu a nie obviňovanie.
- p. Mgr. Ján Jurašovsky poďakoval výboru za vykonanú mravenčiu prácu, odsúdil útoky na ekonómku a navrhol pre efektívnejšie a hodpodárnejšie gazdovanie v lesoch spojiť tri urbárske spoločnosti v Plavnici do jedného hospodárskeho celku.
- Myšlienka spojenia troch spoločnosti a to Urbariát a spol., Fabián a spol. a Hiščare-Želiari sa stretla so všeobecným súhlasom.
- v ďalšej časti diskusie padli návrhy na premenovanie Urbárskej spoločnosti „ Fabián a spol. Plavnica na Pozemkové spoločenstvo „ Plavnické lesy“ Plavnica čo vyvolalo všeobecný súhlas valného zhromaždenia,
- tajomník spoločnosti navrhol zapracovať uvedené návrhy do uznesenia z VZ,
- p. Fabián Milan na úvod svojho vystúpenia pozdravil všetkých rodákov z Plavnice, v ďalšom vystúpení pripomenul históriu hospodárenia v plavnických lesoch a veľké zásluhy na hospodárení v lesoch našich dedov a otcov. Apeloval na zveľaďovaní dedičstva našich predkov a to bez svárov a zloby. Na záver predniesol prekrásnu báseň o Plavnici z vlastnej tvorby.
 
9. Schválenie uznesenia.
 
Návrhová komisia v zložení :
JUDr. Ján Fröhlich, Plavnica 354
Vančo Štefan, Plavnica 75
       Mgr. Ján Jurašovský, Plavnica 312
 
predkladá valnému zhromaždeniu Urbárskej spoločnosti „Fabián a spol.“ Plavnica konanému dňa 20.3.2010 tento
 
                                                   N á v r h   u z n e s e n i a :
 
Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti „ Fabián a spol.“ Plavnica :
 
S ch v a ľ u j e :
I.
Mandátovú komisiu - skrutátori : 
1. Doktor Benedikt , Plavnica 44
2. Pristáč Milan, Plavnica 212
3. Vančo Jozef, Plavnica 104
4. Ševčík Štefan, Plavnica 164
5. Ing. Božena Fabiánová , Plavnica 182
 
Zapisovateľa :
JUDr. František Paralič, Plavnica 418
 
Overovateľov zápisnice :
Chovanec Stanislav, Plavnica 417
Vlastimil Štupák, Plavnica 261
 
Návrhovú komisiu :
Mgr. Ján Jurašovský, Plavnica 312
JUDr. Ján Fröhlich, Plavnica 354
 Vančo Štefan, Plavnica 75
 
II.
    Rokovací poriadok valného zhromaždenia
 
III.
    Správu o hospodárení urbárskej spoločnosti
 
IV.
    Správu o stave lesa
 
V.
     Správu dozornej rady
 
VI.
 Správu o finančnom hospodárení US Fabián a spol. Plavnica, Účtovnú uzávierka za rok 2009,Finančný plán na rok 2010 
 
VII.
     Zmenu názvu na Pozemkové spoločenstvo „ Plavnické lesy“ Plavnica
 
VIII.
      Úplné znenie Stanov Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica
 
IX.
     Vnútorný poriadok Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica
 
X.
    Plán hospodárenia a lesníckej činnosti na rok 2010  
 
U K L A D Á :
 
1.      Výboru Pozemkového spoločenstva „Plavnícke lesy“ Plavnica vstúpiť do jednania s Pozemkým spoločenstvom „Urbariát a spol.“ Plavnica a Pozemkovou spoločnosťou „Želiari-Hiščare“ Plavnica vo veci zlúčenia týchto spoločnosti a vytvorenia jedného pozemkového spoločenstva.
 
                                                                                 Zodpovední : ako v texte
                                                                                  Termín       : 30.6.2010
 
Predseda PS vyhlásil hlasovanie číslo 3 o návrhu uznesenia v valného zhromaždenia :
 
        Skrutátori vyzberali hlasovacie lístky číslo 3, vykonali sčítanie hlasov podľa veľkosti podielov na spoločnej nehnuteľnosti a predseda skrutátorov vyhlásil výsledky hlasovania následovne :
Z celkového počtu všetkých členov spoločenstva – 178
Bolo prítomných + splnomocnených :                  - 115 členov
      Počet platných hlasovacích lístkov :                      - 115
 
Z celového počtu 1162 hlasov všetkých členov spoločnej nehnuteľnosti stanovených podľa veľkosti podielu člena na spoločnej nehnuteľnosti bolo :
                                   : 750 hlasov ZA
                             2 hlasy ZDRŽAL SA
                            40 hlasov PROTI
 
Predseda PS konštatoval : Uznesenie z Valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.2010 bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
 
 
 
10. Záver
 
Predseda PS po vyčerpaní programu Valného zhromaždenia konštatoval, že prijaté uznesenia pri jednotlivých bodoch sú platné a boli odhlasované v zmysle Rokovacieho poriadku spoločenstva.
 
 Poďakoval prítomným za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.
 
 
 
V Plavnici, dňa 20. 3. 2010
 
 
 
Zapísal: ......................................
              JUDr. František Paralič v.r.
 
                                                              Overovatelia:          ..............................................
                                                                                                    Stanislav Chovanec v.r.
                       
 
                                                                                                ..............................................
                                                                                                     Vlastimil Štupák v.r.
                                                                                        
 
 
Nastavenia cookies