Stanovy

 

           Valne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica (ďalej len Valné zhromaždenie) na základe skutočnosti, že Stanovy Urbárskej spoločnosti Fabián a spol. Plavnica zaregistrovane na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 19. 3. 1993 pod číslom  VVS/1-900/90-7662 dostatočne neupravujú právne postavenie, hospodárenie, ako aj niektoré práva a povinnosti a vzájomné vzťahy členov spoločenstva podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov vykonalo zmenu a doplnenie týchto stanov. Z dôvodu zásadných zmien v obsahu, rozsahu a štruktúre Stanov Valne zhromaždenie vydáva toto úplné znenie nových                               
S T A N O V 
Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica
Čl. I.
Meno a sídlo spoločenstva
1)   Meno spoločenstva:    Pozemkové spoločenstvo „Plavnické lesy“
2)   Sídlo spoločenstva:    Plavnica, okres Stará Ľubovňa
PSČ:           065 45
3) Druh spoločenstva :          pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity
Čl. II.
Vznik Spoločenstva
1)   Urbárska spoločnosť Fabián a spol.  Plavnica (ďalej len spoločenstvo) bola podľa §1 list. a/ zákona SNR č. 2/1958 Zb. SNR zrušená.
2)   Obnovenie spoločenstva bolo jeho opätovným konštituovaním a to registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa  19. 3. 1993 pod číslom VVS/1-900/90-7662 .
3) Hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti umožnila spoločenstvu Dohoda o vydaní majetku - zrušení nájmu zo dňa 29.5.1992 pod číslom 110/1992 uzavretá medzi Zamagurskými lesmi, štátny podnik Podolínec splnomocnenými zástupcami podielnikov. 
4) Spoločenstvo je podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zaregistrované na Obvodnom lesnom úrade v Kežmarku.
 
Čl. III.
Účel, pôsobnosť a ciele spoločenstva
Spoločenstvo je založené za účelom spoločného hospodárenia na majetku členov - podielníkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť
Cieľom spoločenstva je obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv bývalých členov Urbárskej spoločnosti Fabián a spol. Plavnica a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva a k majetku združenému podľa spoluvlastníckych podielov.
Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to v katastrálnom území obce Plavnica, okres Stará Ľubovňa.
 
 
 
Čl. IV.
Predmet činnosti spoločenstva
Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nim.
Spoločenstvo hospodári podľa zásad racionálneho využívania lesnej, poľnohospodárskej a ostatnej pôdy na majetku patriaceho spoločenstvu a majetku združenému podľa spoluvlastníckych podielov, ktoré nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a záujmami spoločenstva.
Čl. V.                                                              Členstvo v spoločenstve
Členstvo v spoločenstve vzniká nadobudnutím vlastníckeho podielu prevodom alebo prechodom vlastníctva a vstupe do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu.
Podľa § 16, ods. 1, 2 zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, spoločenstvo vedie zoznam svojich členov.
Do zoznamu sa zapisuje :
1.                 meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia), trvalý pobyt, veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti v m2 a počet hlasov podľa výšky podielu na spoločnej nehnuteľnosti - fyzickej osoby;
2.                  názov, adresa sídla, identifikačné číslo, veľkosť spoluvlastníckeho podielu  na spoločnej nehnuteľnosti v m2 a počet hlasov podľa výšky podielu na spoločnej nehnuteľnosti - právnickej osoby;

           Do zoznamu členov spoločenstva výbor vyznačil všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva k dátumu 19.3.2010.
 Člen spoločenstva, ktorý nadobudol členstvo v spoločenstve prechodom (dedením), alebo prevodom (napr. kúpou, darovaním, reštitúciou) po dátume 20.3.2010 je povinný spoločenstvu preukázať túto skutočnosť právnou listinou a výpisom listu vlastníctva, na ktorom je zapísaný ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, čo bude slúžiť ako podklad pre zápis do Zoznamu členov spoločenstva.
            Člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať výpisy jeho zápisu zo zoznamu.
Výbor spoločenstva, ktorý je zodpovedný za vedenie zoznamu členov spoločenstva, umožní každému, ktorý osvedčí
právny záujem, nahliadnuť do tohto zoznamu.           
 
Členstvo v spoločenstve zaniká prevodom vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti, smrťou člena spoločenstva alebo vyhlásením člena spoločenstva za mŕtveho.
V              zmysle ust. § 5 ods. 5, 6 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení ( ďalej len zákona o pozemkových spoločenstvách) , ak niekto, o sebe tvrdí, že je spoluvlasníkom spoločnej nehnuteľnosti, alebo má k nej iné právo, a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom, ak svoje právo nepreukáže inak. Do skončenia konania pred súdom ten spoluvlastník, ktorý tvrdí o sebe že je spoluvlastníkom, nie je členom spoločenstva.
Vlastnícky podiel spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti predstavuje práva a povinnosti vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti združenej do spoločenstva. Na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia týchto Stanov a Občianskeho zákonníka.
Členom spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členom spoločenstva je :
a)   vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti (dodnes žijúci pôvodný majiteľ podielu spoločenstva),
b)           osoba, ktorá získala spoluvlastnícky podiel pôvodného majiteľa (pôvodných majiteľov) ako dedič,
c)            oprávnená osoba, ktorej bol vydaný majetok, alebo majetkový podiel podľa osobitných právnych predpisov (napr. titulom reštitučného konania),
d)           osoba, ktorá nadobudla spoluvlastnícky podiel prevodom spoluvlastníckeho podielu od člena spoločenstva.
Čl. VI.
Spoluvlastníctvo v spoločenstve a počty hlasov
Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Vyčlenenie podielov na samostatné hospodárenie nie je prípustné.
Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, pomer účasti spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrený súčtom alebo veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
Prepočet podielov na spoločnej nehnuteľnosti na počet hlasov pre rozhodovanie stanoví Rokovací poriadok valného zhromaždenia.
                                 Čl. VII.
       Práva a povinnosti členov spoločenstva
1.            Na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia týchto Stanov a Občianskeho zákonníka.
2.            Člen spoločenstva má právo podieľať sa na riadení spoločenstva, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločenstva pri zániku spoločenstva. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločenstva si člen spoločenstva uplatňuje hlasovaním ma valnom zhromaždení, pričom člen spoločenstva musí rešpektovať rokovací poriadok platný pre konanie valného zhromaždenia. Člen spoločenstva má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu a byť volený do orgánov spoločenstva.
3.            Prehlasovaní členovia spoločenstva v otázkach, na ktoré sa vyžaduje súhlas 2/3 (slovom: dvojtretinovej) väčšiny všetkých hlasov, môžu dať návrh na súd, aby vo veci rozhodol.
4.            Člen spoločenstva môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby -splnomocnenca.
 
        Čl. VIII
                                                               Orgány spoločenstva
Orgánmi spoločenstva sú:                   
                                       a) valné zhromaždenie
b)výbor spoločenstva
c)   dozorná rada
 
Čl. IX
   Valné zhromaždenie
1)      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva.
2)      Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
a)            schvaľovanie zmluvy o založení spoločenstva a o jej zmene a doplnkoch,
b)     rozhodovanie o všetkých zmenách Stanov spoločenstva,
c)            voľba a odvolanie členov výboru spoločenstva,
d)           odvolanie predsedu výboru spoločenstva,
e)            voľba a odvolanie členov dozornej rady,
f)       schválenie osoby odborného lesného hospodára ,
g)  udelenie predchádzajúceho súhlasu k uzatvoreniu zmluvy ,
h) schválenie finančného plánu, plánu hospodárenia a lesnej činnosti,
i)   schválenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky,
j)   rozhodnutie o rozdelení zisku a prípadnej úhrade strát z hospodárenia spoločenstva,
k) rozhodovanie o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,
l) rozhodnutie o vykonaní iných kontrol, ktoré neboli vykonané dozornou radou, alebo ktorých výsledky boli spochybnené vznesením námietok členmi spoločenstva,
m)   rozhodnutie o zrušení spoločenstva a o zmene právnej formy spoločenstva,
n) schválenie Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia, Vnútorného poriadku spoločenstva a ďalších vnútorných predpisov. 
2)   Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných členov spoločenstva.
3) Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz za 3 roky a za právoplatné sa považuje také zhromaždenie, kde sú prítomní členovia spoločenstva s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločenstva.
4) V období medzi valnými zhromaždenia plní jeho úlohy výbor spoločenstva mimo bodov a), b), c), e), j), k), l) m), n) článku IX. týchto Stanov. 
      Podrobnosti pre organizačne, materiálne a technické zabezpečenie Valného zhromaždenie upraví Rokovací poriadok Valného zhromaždenia, ktorý schváli Valne zhromaždenie(ďalej len VZ).
 
X.
Výbor spoločenstva
 
1) Výbor spoločenstva :
a)      Je výkonným orgánom spoločenstva . Volí ho VZ na obdobie päť rokov. Je sedemčlenný.
b)      Na prvom zasadnutí, ktoré zvolá najstarší člen, si výbor zvolí :
(1)   Predsedu
(2)   Podpredsedu
(3)   Tajomníka
(4)   Lesníka
c)      V prípade odvolania, odstúpenia alebo úmrtia člena výboru počas volebného obdobia nastupuje za člena výboru kandidát, ktorý získal ďalší najväčší počet hlasov pri poslednej voľbe výboru VZ , alebo výbor kooptuje iného člena spoločenstva, a to len na obdobie do najbližšieho VZ.
d)      Zabezpečuje činnosť spoločenstva v období medzi VZ v rozsahu svojich kompetencií a úloh v zmysle týchto Stanov, ktoré si rozpracuje v podobe vnútorného predpisu a schváli na svojom zasadnutí.
e)      Zodpovedá za výkonnú a archívnu agendu spoločenstva .
f)        Zodpovedá za efektívne využívanie majetku a prostriedkov spoločenstva .
g)      Zodpovedá za dodržiavanie platných právnych noriem.
 
XI.
Dozorná rada
 
1)      Trojčlenný dozorný a kontrolný orgán, ktorý je zodpovedný len VZ.
2)      Kontroluje činnosť spoločenstva , najmä výboru a výkonných pracovníkov spoločenstva v zmysle platných rozhodnutí VZ, dodržiavanie stanov, pracovného poriadku, vnútorných predpisov a platných právnych noriem.
3)      Členovia dozornej rady /ďalej len DR/ si na prvom zasadnutí zvolia svojho predsedu.
4)      Zasadnutie DR zvoláva predseda podľa potreby.
5)      Predseda DR má právo zúčastňovať sa na rokovaniach výboru, na základe jeho požiadania sa prizývajú aj ostatní členovia DR.
6)      Predseda a členovia DR majú právo nahliadať do všetkých účtovných a ostatných dokladov a vyžadovať od výboru stanoviská a vysvetlenia k nim.
7)      DR o svojej činnosti spracuje správy a tie predkladá VZ. Súčasťou správy je aj doporučenie na odstránenie zistených nedostatkov.
8)      V prípade zistenia závažných skutočností má právo DR zvolať mimoriadne VZ.
9)      DR má právo navrhovať VZ odvolanie členov výboru.
10) Rieši písomne podané sťažnosti a do 30 dní dá sťažovateľovi odpoveď.
Čl. XII
 Zmena a doplnenie Stanov
1)           O každej zmene a doplnení Stanov rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. Výbor spoločenstva je povinný po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu Úplné znenie Stanov a zodpovedá za úplnosť a správnosť valným zhromaždením schválených Stanov.
2)     Úplné znenie Stanov vrátane navrhovaných doplnkov a zmien musí byť k dispozícii každému členovi spoločenstva u predsedu a tajomníka spoločenstva.
3)           Ak sa doplnením alebo zmenou Stanov menia skutočnosti zapísané v príslušnom registri, je výbor spoločenstva povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do registra, v ktorom je spoločenstvo zapísané.
Čl. XIII
Účtovné obdobie a účtovníctvo
1)          Účtovným obdobím spoločenstva je kalendárny rok začínajúcim sa 1. januárom a končiaci sa 31. decembrom.
2)          Výbor spoločenstva zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím valného zhromaždenia.
Čl. XIV.
                                                                Účtovná závierka
1)           Spoločenstvo vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor spoločenstva.
2)           Spoločenstvo vytvára sústavu informácií predpísanými právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.
3)           Spoločenstvo je povinné, po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z účtovnej závierky.
Čl. XV
                                                    Rozdeľovanie zisku
1)           Spoločenstvo zo svojho zisku prednostne uhrádza dane v rozsahu a podľa druhu v zmysle platnej právnej úpravy a náklady na hospodársku lesnú činnosť.
2)           O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv s ohľadom na plánovaný hospodársky rozvoj spoločenstva na základe lesného hospodárskeho plánu.
3)           Každý člen má právo na prídel stavebného a palivového dreva na základe veľkosti podielu na spoločnej nehnuteľnosti a podľa stavu realizácie lesného hospodárskeho plánu. Podrobnosti o prideľovaní dreva pre členov spoločenstva upraví vnútorný predpis.
 
Čl. XVI
Podpisovanie za spoločenstvo
1)   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločenstvo, sú oprávnení podpisovať štatutárni zástupcovia spoločenstva a to predseda, podpredseda a tajomník výboru. Všetky rozhodnutia musia mať minimálne dva podpisy štatutárov, inak sú neplatné, pričom jeden z podpisov musí byť vždy podpis predsedu.
 2)   Písomné právne úkony za spoločenstvo podpisujú štatutárni zástupcovia spoločenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločenstva každý podpisujúci pripojí svoje meno, priezvisko, titul, funkciu a podpis.
                                                                        Čl. XVII
                                                       Zrušenie a zánik spoločenstva
1)   Spoločenstvo sa zrušuje:
a)     ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stáva jeden člen spoločenstva,
b)     premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo,
               c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,  
d)     rozhodnutím valného zhromaždenia.
 
 
 
                                                                        Čl. XVIII
                                                                     Záverečné ustanovenia
 
1)     Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.
2)     Schválením týchto Stanov strácajú platnosť a účinnosť Stanovy Urbárskej spoločnosti Fabián a spol. Plavnica zaregistrovane na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 19.3.1993 pod číslom VVS/1-900/90-7662.
3)     Schválením týchto Stanov názov spoločenstva sa mení na Pozemkové spoločenstvo „Plavnické lesy“  Plavnica.
V Plavnici dňa 20.3.2010
Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením konaným dňa 20.3.2010 z celkového počtu hlasov členov spoločenstva 1162    počtom  750 platných hlasov .
 
Pozemkové spoločenstvo   „Plavnické lesy“  Plavnica
 
 
Pružinský Štefan                                                      Chovanec Stanislav                       
predseda výboru spoločenstva                                podpredseda výboru spoločenstva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Nastavenia cookies