Rokovací poriadok

 

 
           Valne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica ( ďalej len spoločenstvo) na základe skutočnosti, že Stanovy spoločenstva z roku 1993 nedostatočne upravujú proces rokovania valného zhromaždenia v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov vydáva tento
     
R o k o v a c í    p o r i a d o k     v a l n é h o    z h r o m a ž d e n i a.
 
 
Článok I.
Základné ustanovenia
 
1.)       Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia spoločenstva. Ak člen spoločenstva vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná pri prezentácii mandátovej komisii, ktorá toto splnomocnenie pripojí k zápisnici z valného zhromaždenia . Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.
Čl. II
Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia
1)           Priebeh rokovania valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje výbor spoločenstva.
2)           Zasadnutie valného zhromaždenia otvorí a riadi predseda spoločenstva.
3)     Zápis členov spoločenstva na valnom zhromaždení do listiny prítomných členov spoločenstva - Prezenčná listina - organizačne zabezpečuje mandátová komisia - skrutátori.
4)     Mandátová komisia ukončuje svoju činnosť po vykonaní prezentácie prítomných členov, spočítaní mandátov a vyhlásení výsledkov uznašaniaschpnosti valného zdromaždenia.
5)     Členovia zaniknutej mandátovej komisie v ďalšom priebehu valného zhromaždenia pôsobia ako sktutátori, ktorých úlohou je po každom hlasovaní - skrutíniu, zozbierať hlasovacie lístky, spočítať hlasy a zverejniť výsledky hlasovania.
6)     Činnosť skrutátorov riadi a výsledky jednotlivých hlasovaní zverejňuje predseda skrutátorov, ktorého si skrutátori vyberú zo svojho stredu.
Prezenčná listina obsahuje:
-          jej označenie názvom a sídlom spoločenstva,  dátum  konania valného zhromaždenia,
-          poradové číslo člena – podielnika v zozname členov spoločenstva,
-          priezvisko, meno, titul, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je členom spoločenstva,
-           veľkosť podielu na spoločnej nehnuteľnosti a počet hlasov člena spoločenstva.
 
Prezenčná listina je prílohou zápisnice o konaní valného zhromaždenia.
7)           Výbor spoločenstva súčasne so zoznamom členov spoločenstva (formulár prezenčnej listiny) zabezpečí pre každého člena spoločenstva dostatočný počet hlasovacích lístkov a jeden volebný lístok (na VZ, ktoré volí orgány spoločenstva). Tieto lístky nesmú byť prepisované ani nijak inak opravované.
8)     Do zvolenia nového predsedu valného zhromaždenia, riadi zasadnutie súčastný predseda .
9)           Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia musí obsahovať:
a)            meno a sídlo spoločenstva,
b)     miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia,
c)            označenie či ide o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie s programom rokovania,
d)           meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice,      členov mandátovej komisie - skrutátorov, návrhovej a volebnej komisie.
e)            mená prítomných členov spoločenstva, ich splnomocnencov (postačí odkaz na prezenčnú listinu), pričom ich splnomocnenia musia tvoriť prílohu prezenčnej listiny a zápisnice,
f)               opis priebehu rokovania valného zhromaždenia,
g)     výsledky hlasovania členov spoločenstva,
h) rozhodnutie valného zhromaždenia prijaté formou uznesenia,
K zápisnici sa pripoja všetky správy, návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie valným zhromaždením, prezenčná listina a splnomocnenia splnomocnencov udelené splnomocniteľmi (členmi spoločenstva).
10)      Výbor spoločenstva zabezpečí vyhotovenie zápisnice o rokovaní valného zhromaždenia do 5 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia zápisnice.
11)    Zápisnice o rokovaní valného zhromaždenia spolu s oznámením o konaní rokovania valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a prezenčnú listinu spoločenstvo uschováva po celý čas jeho trvania. Za archiváciu je zodpovedný predseda a tajomník výboru spoločenstva. Pri zániku spoločenstva bez právneho nástupcu tieto výbor spoločenstva, alebo osoba zabezpečujúca likvidáciu spoločenstva, odovzdá príslušnému štátnemu archívu na archiváciu v súlade s platnou úpravou o archívnictve.
Čl. III
Rozhodovanie valného zhromaždenia
1) Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.3.2010 sa pri prvom hlasovaní o voľbe členov mandátovej - skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a druhom hlasovaní o programe a o schválení rokovacieho poriadku valného zhromaždenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, kde každý člen má jeden hlas.
2)           Na ďalších hlasovaniach valného zhromaždenia dňa 20.3.2010 a hlasovaniach na ďalších valných zhromaždeniach sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva tak, že :Počet hlasov každého člena spoločenstva je určený veľkosťou vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti.
3) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním buď o určených bodoch programu samostatne, alebo  po schválení programu len hlasovaním o schválení uznesenia, ktoré všetky dôležité body programu potvrdí. Jednotlivé hlasovania sa uskutočnia na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
4) Po oboznámení sa s výsledkami mandátovej komisie, za podmienky, že valné zhromaždenie je uznášania schopné, predseda valného zhromaždenia musí dať schváliť program rokovania valného zhromaždenia.
5)             Po platnom schválení programu rokovania valného zhromaždenia predsedajúci valného zhromaždenia postupuje podľa neho vo vedení valného zhromaždenia.
 
Čl. IV
Prepočet hlasov podľa veľkosti podielu na spoločnej nehnuteľnosti
 
Podľa ust. § 5 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, pomer účasti spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrený súčtom alebo veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
Celkový počet hlasov  spoločenstva je stanovený podľa rozlohy spoločnej nehnuteľnosti a reálnych spoluvlastníkov  evidovaných v Katastre nehnuteľnosti Stará Ľubovňa. So stavom k 20.3.2010 je rozloha spoločnej nehnuteľnosti pre stanovenie reálnych hlasov
–  599 388,90 m2   prepočítaná na  1162 hlasov.
Každý člen spoločenstva má 0,5 hlasu na podiel do rozlohy 249 m2 . Nad 250 m2 rozlohy podielu má člen jeden hlas na každých ďalších 500 m2 .
Z podielu člena spoločenstva na spoločných nehnuteľnostiach sa stanovenie počtu jemu pripadajúcich hlasov  vykonáva následovne:
 
-         do 249 m  - 0,5 hlasu
-         od 250 m2       - do 749 m2      - 1 hlas
-         od 750 m2       - do 1249 m - 2 hlasy
-         od 1250 m - do 1749 m - 3 hlasy
-         od 1750 m - do 2249 m - 4 hlasy
-         od 2250 m - do 2749 m - 5 hlasov
-         od 2750 m - do 3249 m - 6 hlasy
-         od 3250 m - do 3749 m - 7 hlasov
-         od 3750 m - do 4249 m - 8 hlasov
-         od 4250 m - do 4749 m - 9 hlasov
-         od 4750 m - do 5249 m - 10 hlasov
-         od 5250 m - do 5749 m - 11 hlasov
-         od 5750 m - do 6249 m - 12 hlasov
-         od 6250 m - do 6729 m - 13 hlasov
-         od 6750 m - do 7249 m - 14 hlasov
-         od 7250 m - do 7749 m - 15 hlasov
-         od 7750 m - do 8249 m - 16 hlasov
-         od 8250 m - do 8749 m - 17 hlasov
-         od 8750 m - do 9249 m - 18 hlasov
-         od 9250 m - do 9749 m - 19 hlasov
-         od 9750 m - do 10249 m -20 hlasov
-         a nasledujúce prepočty hlasov podľa daného kľúča.
 
Čl. V
Hlasovanie a voľba orgánov spoločenstva
 
a) Postup pri hlasovaní podľa hlasovacích lístkov :
 
Každý podielnik a splnomocnenec obdrží pri prezentácii obálku s  hlasovacími lístkami
– Číslo podielnika na hlasovacom lístku znamená jeho číslo v Zozname členov spoločenstva
    
  1. Číslo hlasovacieho lístka znamená poradové číslo hlasovania t.j.
1        hlasovanie : o voľbe mandátovej komisie – skrutátorov, voľbe zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľbe návrhovej komisie,
2        hlasovanie : o návrhu programu a rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
od 3 hlasovania : o ďalších bodoch programu,
 
  1. V prvom stĺpci tabuľky na hlasovacom lístku – počet hlasov –(vpísané čísla)
      a) pri prvom a druhom hlasovaní znamená 1 hlas pre každého podielnika alebo splnomocnenca (hlasovací lístok č.1 a 2),
 b) pri treťom a ďalších hlasovaniach číslo v prvom stĺpci znamená počet hlasov podľa veľkosti vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti (hlasovacie lístky č.3 až -),
  1. Hlasovanie začne jeho vyhlásením riadiacim valného zhromaždenie.
  2. Podielnici (splnomocnenci) do hlasovacieho lístka vyplnia do jedného zo stĺpcov - ZA,   PROTI,   ZDRŽAL SA – slovo ANO , ostatné stĺpce preškrtnú.
  3.  Nasledovať bude zber hlasovacích lístkov skrutátormi, spočítanie hlasov  a  vyhlásenie výsledkov predsedom skrutátorov.
  4. Na záver bude valného zhromaždenia hlasovať o návrhu uznesenia v ktorým potvrdí všetky hlasovania a body programu.
  5. Neplatnosť hlasovacieho lístka :
1.    číslo hlasovacieho lístka nie je totožné s poradím hlasovania,
2.    nesprávne vyplnenie HL napr. nevpísanie slova „áno“ do jedného zo stĺpcov „za“, „proti“ „zdržal sa“( 2 x uvedené slovo áno) ,
3.    viac hlasovacích lístkov z jedným číslom podielnika.  
 
b) Postup pri voľbe výboru a dozornej rady podľa volebného lístka:
 
Výbor navrhuje kandidátov na členstvo v orgánoch spoločenstva na základe veľkosti vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti, odbornosti a ochoty pracovať pre spoločenstvo. 
 
 
1.Každý člen, alebo splnomocnenec obdrží pri prezentácii jeden volebný lístok., kde sú uvedení výborom navrhovaní kandidáti na členstvo vo výbore a členstvo v dozornej rade. V tabuľke pod kandidátkou je uvedený počet hlasov člena, alebo splnomocnenca podľa veľkosti vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. 
2.Člen, alebo splnomocnenec môže do voľných riadkov volebného lístka výboru, alebo dozornej rady dopísať ďalších svojich kandidátov.
3.Člen, alebo splnomocnenec zakružkuje poradové číslo svojich kandidátov na volebných lístkoch a to 7 kandidátov na volebnom lístku výboru a 3 kandidátov na volebnom lístku dozornej rady(prvý stĺpec).
4.Pokiaľ bude na volebnom lístku výboru zakružkovaných viac ako 7 kandidátov a na volebnom dozornej rady zakružkovaných viac ako 3 kandidátov, tieto volebné lístky sú neplatné. (Menší počet je možný – preferenčné hlasy)
5.Skrutátori vyzberajú volebné lístky.
6.Volebná komisia spočíta hlasy jednotlivých kandidátov a spracuje výsledky hlasovania. .
7.Predseda volebnej komisie vyhlási výsledky volieb.
8.Zvolení členovia výboru sa odoberú do vedľajšej miestnosti, kde si zvolia predsedu, podpredsedu, tajomníka, lesníka a ekonóma.
9.Zvolení členovia dozornej rady sa odoberú do vedľajšej miestnosti, kde si zvolia predsedu.
10.Novozvolený predseda spoločenstva preberá riadenie valného zhromaždenia. 
11.Voľbu výboru potvrdí valné zhromaždenie svojím uznesením.
 
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
 
1.      Ustanovenia tohto Rokovacieho poriadku sú platné a účinne ihneď po ich schválení valným zhromaždením PS „Plavnické lesy“ Plavnica a môže sa podľa nich rokovať na valnom zhromaždení dňa  20.3.2010
 
 
Tento Rokovací poriadok bol schválený valným zhromaždením konaným dňa_ 20.3.2010 počtom hlasov 114 z celkového počtu 178 hlasov členov spoločenstva.     
                         
Pozemkové spoločenstvo  „Plavnické lesy“  Plavnica
 
 
Pružinský Štefan                                                      Chovanec Stanislav              
predseda výboru spoločenstva                                        podpredseda výboru spoločenstva
 
 
Nastavenia cookies