Vnútorný poriadok

 

I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 
1.       Tento Vnútorný poriadok rozpracováva Stanovy spoločenstva schválené na valnom zhromaždení dňa 20.3.2010 so zameraním na činnosť  pri organizácii, riadení, evidencii, hospodárení, uplatňovaní právnych vzťahov a ostatnej činnosti Pozemkového spoločenstva „Plavnické lesy“ Plavnica (ďalej len spoločenstva).
2.       Tento vnútorný predpis spoločenstva je vydaný za účelom charakteristiky činnosti výboru ako zboru, členov výboru, zriadenia lesnej odbornej rady a stanovenie ďalších pravidiel pre uplatnenie práv členov a uloženie povinnosti.
 
 
II.
Predmet činnosti výboru
 
1)    Valné zhromaždenie spoločenstva ustanovilo výbor, ktoré hlavnou úlohou je zastupovať a presadzovať záujmy podielnikov , usilovať sa o ochranu a podporu zámerov všeobecne prospešného hospodárenia v lesoch a trvalých trávnatých porastoch.
 
2)    Výbor spoločenstva je povinný legálne, zodpovedné a hospodárne spravovať spoločnú nehnuteľnosť, chrániť práva podielnikov a zabezpečovať lesnícku činnosť , vrátane predaja lesníckych produktov v súlade s právnymi predpismi, ktoré tieto činnosti upravujú.
 
 
3) Výbor sa schádza podľa potreby, minimálne raz štvrťročne. Z rokovania výboru sa vyhotovuje zápisnica. Výbor rozhoduje v zbore. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výboru .
a.)    Zasadnutí výboru sa môže zúčastniť predseda DR, prípadne členovia DR.
b.)   Štatutárnymi zástupcami spoločnosti sa stávajú predseda, podpredseda a tajomník výboru. Všetky rozhodnutia musia mať minimálne dva podpisy štatutárov, inak sú neplatné, pričom jeden z podpisov musí byť vždy podpis predsedu.. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch štatutárov.
 
4)    Predseda :
a)      riadi sa Stanovami spoločenstva,
b)      vedie rokovanie VZ a výboru spoločenstva,
c)      zastupuje spoločenstvo v jeho oprávnených záujmoch navonok, 
d)      zodpovedá za výkon rozhodnutí, ktoré nespadajú do kompetencie VZ,
e)       zodpovedá za pracovnoprávne vzťahy,
f)        usmerňuje členov spoločnosti , pri uplatňovaní vlastníckych práv na dodržiavanie právnych noriem a platných pravidiel spoločenstva,
g)      zodpovedá VZ za prípravu VZ a jeho adekvátne organizačné, materiálne a informačné zabezpečenie,
h)      pre lepšie rozdelenie a organizáciu práce môže predseda vytvoriť vnútorný organizačný predpis /smernicu/, ktorý predloží výboru na schválenie.
 
5) Podpredseda:
a.)    zastupuje predsedu výboru počas jeho neprítomnosti a v tomto čase preberá všetky jeho povinnosti,
            b.)osobitne dozerá na hospodárenie spoločenstva,
 
 
 6)    Lesník :
a)      Zodpovedá za realizáciu lesného hospodárskeho plánu.
b)      Zodpovedá za vykonanie prác vyplývajúcich z ročného plánu činnosti.
c)      Organizuje a zabezpečuje vykonávanie lesnej pestebnej činnosti.
d)      Organizuje a zabezpečuje ťažbu a manipuláciu z drevom.
e)      Vykonáva dohľad nad všetkou činnosťou na lesných pozemkoch, kde úzko spolupracuje s OLH.
 
 
7)   Tajomník :
a.                       Zodpovedá za archívnu agendu.
b.                      Spracováva zápisnice z výboru.
c.                       Spracováva zápisnice zo zasadnutia VZ.
       
8) Za finančnú agendu zodpovedá ekonóm, ktorý nemusí byť členom výboru :
1)      zodpovedá za účtovnú evidenciu a vyhotovenie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania podľa zákonom stanovených termínov,
2)      zodpovedá za fakturáciu, včasné úhrady a stav pokladne,
3)      spracováva finančné rozbory a predkladá ich výboru VZ,
4)      zodpovedá za styk s bankou a príslušným dňovým úradom,
5)      má hmotnú zodpovednosť za zverené finančné prostriedky (dohoda o hmotnej zodpovednosti)
 
      Za riadne, včasné, efektívne a hospodárne vykonávanie prác uvedených v bodoch 1 až 4 patrí ekonómovi formou dohody o pracovnej činnosti odmena vo výške 50.-€ mesačne.
 
 III.
lesná odborná rada
 
      Pre zabezpečenie odborného hospodárenia na lesných pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti je z členov  spoločenstva zriadená  lesná odborná radu ako výkonný a poradný orgán výboru spoločenstva. Členov lesnej odbornej rady menuje predseda spoločenstva.
Lesná odborná rada  je trojčlenná, skladá sa z členov spoločenstva podľa možnosti s odborným lesníckym vzdelaním a praxou.
 
Pôsobnosť lesnej odbornej rady :
      a)   Zasadá v období medzi zasadnutiami výboru.
b)      Riadi odborné hospodárske činnosti na lesných pozemkoch.
c)      Predkladá výboru návrhy na uzavretie  zmlúv a dohôd na dodávku prác a služieb.
d)      Predkladá výboru informácie o hospodárení spoločenstva.
e)      Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s odborným lesným hospodárom.    
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Podiel člena na hospodárení spoloĆENSTVA
 
           Každý člen spoločenstva má právo na podiel zo zisku z hospodárenia spoločenstva a to podľa veľkosti svojho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Podľa stavu realizácie lesného hospodárskeho plánu budú nároky členov uspokojované predovšetkým pridelením úžitkového a palivového dreva . O odbere dreva bude vedená presná evidencia, ktorá bude mať vplyv na pridelenie dreva v nasledujúcom období.
 
 
Prideľovanie stavebného a palivového dreva
 
Postup : 1. člen spoločenstva doručí výboru spoločenstva žiadosť o pridelenie stavebného dreva podľa prílohy č. 1.
          2.výbor na svojom zasadnutí rozhodne o žiadosti člena podľa aktuálneho lesného hospodárenia,  veľkosti podielu člena a evidencie,
3. výbor v termíne do 30 dní zašle členovi odpoveď (oboznámi ho) v ktorej uvedie :            
- akceptácia žiadosti, alebo nie
              - množstvo prideleného dreva
              - forma dodania : na skládke alebo samoprípravou
              - forma dovozu
 
Ceny prideleného dreva pre členov spoločenstva :
 
                 Úžitkové drevo : Na skládke      - 15.-€/m3 + náklady na výrobu dreva
                                            Samopríprava - 15.-€/m3
 
                 Palivové drevo : Na skládke   -    2.-€/prm + náklady na výrobu dreva
                                            Samopríprava - 2.-€/prm
 
 
           Po vykonaní pridelenej samoprípravy úžitkového alebo palivového dreva je každý člen povinný vykonať uhadzovanie vetiev, vyčistenie a úpravu priestorov ťažby.
           Vyznačenie ťažby, prebratie upravených priestorov po ťažbe, povolenie na vývoz drevnej hmoty a vysporiadanie finančnej úhrady zabezpečuje lesník spoločenstva, ktorý jeden krát mesačne spravidla ku koncu mesiaca vykoná zúčtovanie príjmov ekonómke spoločnosti.
           Meranie a hodnotenie vyťaženej drevnej hmoty vykoná lesník spoločenstva za účasti aspoň jedného člena výboru.
    
 
V.
Hodnotenie činnosti členov výboru a DR
 
           Za výkon funkcie člena výboru a člena dozornej rady patrí týmto členom podľa § 20 ods. 6 a § 21 ods. 3 zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách odmena vo výške 3.-€/hodinu.
 
 
 
 
 
VI.
ZÁVEREĆNE  USTANOVENIA
 
1.      Tento Vnútorný poriadok  nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia na valnom zhromaždení spoločenstva.
2.      Tento Vnútorný poriadok je vyhotovený v dvoch origináloch z ktorých je jeden uložený u tajomníka a jeden je založený do dokumentácie z valného zhromaždenia.
 
V Plavnici dňa 20.3.2010.
Tento Vnútorný poriadok bol schválený Valným zhromaždením konaným dňa 20.3.2010 .
        
Pozemkové spoločenstvo  „Plavnické lesy“ .. Plavnica
 
 
Pružinský Štefan                                                              Chovanec Stanislav
 predseda výboru spoločenstva                                             podpredseda výboru spoločenstva
 
 
 
Nastavenia cookies