Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 2/2023 o podmienkach prideľovania obecných bytov a spôsobe nájmu 05.05.2023
VZN č. 1/2023 o určení spádovej materskej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie 03.03.2023
VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavnica 30.12.2022
VZN č. 1/2022 o financovaní materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavnica na rok 2023 30.12.2022
VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp na 04.03.2022
VZN č. 3/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 29.12.2021
VZN č. 02/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29.12.2021
VZN č. 1-2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Plavnica 01.07.2021
VZN. č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavnica 14.01.2021
VZN č. 6/2019 - Povodňový plán záchranných prác obce 21.12.2019