Zmluva č. ZZ č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZZ č. 1/2019 
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je zámena pozemkov tak, že výlučným vlastníkom pozemku C KN 257/9 o výmere 13 m2 – zastavané plochy a nádvorie a pozemku 257/10 o výmere 4 m2 - orná pôda sa na základe tejto zmluvy stáva Obec Plavnica a bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku, vo veľkosti podielu 1/1, C KN 259/5 o výmere 17 m2 – záhrada sa na základe tejto zmluvy stáva Peter Štupák, rod. Štupák a manž. Ing. Lucia Štupáková, rod. Vargová. 
Partner: Peter Štupák, Ing. Lucia Štupáková
IČO:
Adresa: Plavnica 356, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 5.9.2019 
Dátum účinnosti: 6.9.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  zamenna-zmluva-stupak-peter-s-manzelkou-ing-luciou-stupakovou.pdf, Veľkosť: 1.02 MB
Previazané dokumenty: