Oznam pre poplatníkov, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku v roku 2024

Obec poplatok zníži o 50 % poplatníkovi, ktorý preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava  alebo sa  nezdržiaval na území Obce Plavnica. Túto skutočnosť preukáže poplatník relevantným dokladom:

 -  Potvrdením o ubytovaní (internátu)   v zdaňovacom období predloží  poplatník, ktorý nedochádza   

    do miesta školy denne z miesta trvalého pobytu.

-  Potvrdením od zamestnávateľa alebo agentúry, pracovnou zmluvou alebo pracovným povolením.

Obec poplatok odpustí  za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava  alebo sa  nezdržiaval na území obce Plavnica. Túto skutočnosť preukáže poplatník relevantným dokladom, v prípade potvrdenia v cudzom jazyku, okrem českého jazyka, je potrebné doniesť originál s prekladom, nemusí byť úradný preklad:

 - Potvrdením z miestne príslušného úradu (evidencia obyvateľov) o vycestovaní do zahraničia     

    (podľa  § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR).

 - Potvrdením o práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR, potvrdenie zamestnávateľa  

   o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

  - Potvrdením o dobe pobytu v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení   

    poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby v príslušnom zdaňovacom období.

 - Poplatník s trvalým pobytom v obci predloží potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci súčasne   

   s potvrdením o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného pobytu.

 - Potvrdením o pobyte v zahraničí, v ktorom je uvedená dĺžka pobytu.

 - Poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, minimálne predchádzajúci kalendárny rok.

 - Poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt na obci a nezdržiava sa v obci.

Potvrdenie spolu so žiadosťou je potrebné doniesť do 29. 02. 2024, platí pre poplatníkov, ktorí si uplatňujú zníženie alebo odpustenie poplatku z dôvodu štúdia na internáte, dlhodobého pobytu v zahraničí alebo práce vykonávanej v zahraničí alebo formou turnusu!

 Zároveň upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že do 31.1.2024 je povinnosť podľa zákona písomne nahlásiť akékoľvek zmeny, t.j. zmena vlastníka (bývalý aj súčasný), zmena výmery jednotlivých nehnuteľností (prírastky alebo úbytky, stavebný pozemok, kolaudácia). Pri dedičskom konaní sa  podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov podáva daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Taktiež je potrebné nahlásiť aj prírastok alebo úhyn psa. Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade.

 Upozorňujeme: zmeny sa nenahlasujú pri platení poplatkov!

 V prípade potreby sa môžete kontaktovať na telefónnom čísle 052/4283882, e-mailom: matrika@plavnica.sk. Vyplnené tlačivá je možné doručiť aj do poštovej schránky pred obecným úradom.

 

Link na DzN:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/55/Priznanie_komplet_tlacivo.pdf

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 22.1.2024 | Aktualizácia: 1.3.2024 | Zobrazené: 374
Nastavenia cookies