Zmluva č. ZoNNP č. 1/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNNP č. 1/2020    
Predmet : Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu, a to na účel prevádzkovania predajne kvetinárstva.
Spolu s Predmetom nájmu je Nájomca oprávnený užívať vyhradené vnútorné priestory Nehnuteľnosti a vonkajšie komunikácie, vrátane hlavného vstupu do Nehnuteľnosti.Využívanie Predmetu nájmu na iný než dohodnutý účel a prípadné zmeny účelového využitia musia byť riešené formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Nájomca je oprávnený dať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa.
 
Partner: Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA
IČO: 50 692 348
Adresa: Plavnica 503, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 3.2.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 147.23 EUR 
  najomna-zmluva-katarinka-01-02-2020.pdf, Veľkosť: 367.44 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies