Zmluva č. 318/2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 318/2018    
Predmet : Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku par. č. KN - C 406/24, v obci a k. ú. Plavnica. (ďalej len "obytný dom") Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov - vrátane bytu, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté mesačné nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním bytu.
 
Partner: Erika Majtnerová
IČO:
Adresa: Plavnica, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 1.11.2018 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 108,22 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-majtnerova-erika.pdf, Veľkosť: 2.19 MB
Previazané dokumenty: