Zmluva č. 8/2016

Typ: Dodávateľská
Číslo: 8/2016    
Predmet : Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu ZoD a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná zhotovenie diela "Rekonštrukcia spevnenej plochy - chodníka v časti obce Plavnica" 
Partner: Ing. Milan Štupák - IVS
IČO: 10769676
Adresa: Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 5.9.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-dielo-8-2016-ivs.pdf, Veľkosť: 1.49 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Tento dodatok č. 1-2016 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 08-2016 na realizáciu stavby: "Rekonštrukcia spevnenej plochy - chodníka v časti obce Plavnica". Zmluvná cena dopĺňa ceny naviac prác, ktoré neboli obsiahnuté vo výkaze výmer a na to na základe rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 1/2016.