Zmluva č. MZ71221

Typ: Dodávateľská
Číslo: MZ71221    
Predmet : Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene činnosť spočívajúcu v kompletnom zabezpečení procesu verejného obstarávania v súlade s platnými predpismi, a to najmä so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“), pre projekt s názvom: „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica“ (ďalej len „Projekt“) a Mandant zaplatí Mandatárovi odmenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

1. V rámci procesu verejného obstarávania bude Mandatár vykonávať najmä tieto úkony:
Výber dodávateľa konkrétne v rámci tejto zákazky zabezpečí:
- výber postupu zadávania zákazky podľa predpokladanej výšky rozpočtu stavby alebo v zmysle spracovaného PHZ,
- spracovanie harmonogramu činnosti obstarávateľského procesu podľa aktivít a termínov,
- výber typu budúcej uzatváranej zmluvy,
- spracovanie písomnej dokumentácie z celého procesu zadávania zákazky v zmysle ustanovení Zákona o VO,
- súčinnosť s plnením povinnosti verejného obstarávateľa voči ÚVO,
- poskytovanie poradenského a konzultačného servisu v oblasti procesu verejného obstarávania súvisiaceho s predmetnou zákazkou,
- zabezpečenie komunikácie v rámci procesu verejného obstarávania so záujemcami, prípadne ÚVO,
- iná, bližšie nešpecifikovaná činnosť podľa požiadaviek.
 
Partner: LEDAS, s. r. o.
IČO: 35 886 609
Adresa: Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Dátum zverejnenia: 7.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 7.12.2021 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 280,00 EUR 
Previazané dokumenty: