Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO pre rok 2019 - informácia

 Oznam

 pre poplatníkov, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku v roku 2019

 

Obec poplatok zníži o 50 % poplatníkovi, ktorý preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava  alebo sa  nezdržiaval na území Obce Plavnica.

Túto skutočnosť preukáže poplatník relevantným dokladom:

  • Potvrdením školy o návšteve školy v zdaňovacom období predloží  poplatník, ktorý nedochádza do miesta školy denne z miesta trvalého pobytu.
  • Potvrdením od zamestnávateľa alebo agentúry, pracovnou zmluvou alebo pracovným povolením.

 

Obec poplatok odpustí  za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava  alebo sa  nezdržiaval na území Obce Plavnica. Túto skutočnosť preukáže poplatník relevantným dokladom:

  • Potvrdením z miestne príslušného úradu (evidencia obyvateľov) o vycestovaní do zahraničia (podľa  § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR).
  • Potvrdením o práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR, potvrdenie zamestnávateľa  o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
  • Potvrdením o dobe pobytu v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby v príslušnom zdaňovacom období.
  • Poplatník s trvalým pobytom v obci predloží potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci súčasne s potvrdením o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného pobytu.
  • Potvrdením o pobyte v zahraničí, v ktorom je uvedená dĺžka pobytu.
  • Poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, minimálne predchádzajúci kalendárny rok.
  • Poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt na obci a nezdržiava sa v obci.

 

Potvrdenie je potrebné doniesť do 22. 02. 2019.

 

Zároveň upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že do 31.1.2019 je povinnosť podľa zákona písomne nahlásiť akékoľvek zmeny, t.j. zmena vlastníka (bývalý aj súčasný), zmena výmery jednotlivých nehnuteľností (prírastky alebo úbytky, stavebný pozemok, kolaudácia). Taktiež je potrebné nahlásiť aj prírastok alebo úhyn psa. Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade.

 

Upozorňujeme, že zmeny sa nenahlasujú pri platení poplatkov !

 

Všetky poplatky sa hradia až po doručení rozhodnutia alebo faktúry.

 

 


Publikované: 18.1.2019 | Zobrazené: 1012