Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Obec Plavnica: 

Volebná miestnosť: obradná miestnosť obecného úradu

Počet členov okrskovej volebnej komisie: 7

Zapisovateľka: Ing. Mária Nemcová

Okrsková volebná komisia v Plavnici zistila tieto výsledky:

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                                                               1 275

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                                                                547

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                                                                               547

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva                                        539       

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja              527

 

  

Za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol v obci Plavnica zvolený PaedDr. Milan Majerský PhD. s počtom hlasov 279.

 

Do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja boli v obci Plavnica zvolení:

 

 

  Kantidát Počet platných hlasov
1.  Mgr. Pavol Chmeliar 399
2.  Ján Frőhlich 240
3. MUDr. František Orlovský 211
4. Ing. arch. Zita Pleštinská 184
5. Ing. Jozef Kandráč 137
6. MUDr. Peter Bizovský MPH 129
7. Peter Sokol 101

 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/volby/volby-2017/