Registrovaný sociálny podnik v Plavnici odštartoval svoju činnosť!

Obec Plavnica už dlhšie obdobie uvažovala o založení sociálneho podniku v obci. Podarilo sa to a v marci tohto roka po schválení obecným zastupiteľstvom bola založená 100 %-ná obecná obchodná spoločnosť Obecný podnik Plavnica, s.r.o.. Hlavným motívom založenia spoločnosti bolo založenie verejnoprospešného podniku obecných služieb, ktorého hlavným cieľom bude dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti podpory zamestnanosti, a to prostredníctvom zvyšovania miestnej zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb. Okres Stará Ľubovňa bol od 1.1.2022 zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy a tak sa rozšíril aj okruh znevýhodnených osôb. Podnik plánuje zamestnávať a podať pomocnú ruku zdravotne znevýhodneným osobám, zraniteľným osobám, ako aj dlhodobo nezamestnaným osobám s trvalým pobytom v obci Plavnica. Avšak k nim potrebujeme zamestnať aj šikovných odborníkov z obce. Veríme, že spoločne dokážeme vybudovať aktívnu prevádzkareň a tak stavať, udržiavať a zveľaďovať budovy a verejnú infraštruktúru obce. 

 

V júni 2022 bol spoločnosti následne priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, ktorý v týchto dňoch odštartoval  svoju činnosť. Dňa 2. septembra obecný podnik v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov podal žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s názvom projektu „Vybavenie stavebnej výroby Obecného podniku Plavnica, s.r.o., r.s.p.“.  

  

V počiatkoch činnosti podniku pôjde predovšetkým o bežnú letnú a zimnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev, údržbu a rekonštrukcie obecných budov, upratovacie práce pre obec, poskytovanie služieb pre dôchodcov a po rozbehu činnosti výhľadovo aj o stavebnú činnosť pre obec. Veríme, že činnosťou založeného obecného podniku sa podarí prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Plavnica. 

 

 

Publikované: 6.9.2022 | Aktualizácia: 23.10.2022 | Zobrazené: 809