Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

 

 

 ..... čítaj viac v priloženom linku: ......

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

 

Publikované: 2.10.2020 | Aktualizácia: 21.10.2020 | Zobrazené: 524