Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 Obec Plavnica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plavnica
 
 
za rok 2019 je 32,21 %.
  
 
Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 13,- €/t.

K stiahnutiu