Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012038201 17.6.2010 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   588 663,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820101 26.9.2011 Zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, B   588 542,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 36/2010-03 25.1.2011 Zmluva o dielo Združenie "IS - ARPROG/Plavnica   586 135,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.12.2013 Zmluva o prevode správy majetku obce - dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - nadstavba a... Základná škola s Materskou školou Plavnica 710040393  571 029,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Úverová zmluva na financovanie oprávnených výdavkov projektu "Rekonštrukcia Základnej školy... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  525 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2.1 MP/2013 22.5.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: Plavnica -... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 42181810  467 839,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML1201017 22.5.2012 Zmluva o dielo - vykonanie stavby v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie,... VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina   454 308,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 18.2.2013 Zmena znenia čl. 3 ods 3.1 a čl. 4 ods. 4. 7. zmluvy č. ZML1201017. VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina   454 308,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 15.4.2011 Vykonanie diela PLAVNICA- PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA POTOKA JASENOK. C&S GROUP s. r. o. Michalovce   431 145,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428 635,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 11.11.2011 Zhotovenie stavebných prác na stavbe EKO dvor a kompostáreň Plavnica Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428 635,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012071201 1.7.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, projekt "Regenerácia centrálnej... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  423 476,03 EUR 
Detail Faktúra došlá - 7.8.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2015 -   421 400,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/DZ221401207120101 17.6.2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  342 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.11.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2013 -   322 563,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0347-PRB/2007/Z 7.3.2013 Záložná zmluva - stavba BD 2x 16 b. j., 504, 505 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky   316 072,50 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.6.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2012 -   283 276,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 244902-2015 15.12.2015 Záručná banka sa zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 276 205... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  276 205,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 27.1.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2013 -   264 748,41 EUR 
Export do csv