Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.11.2016 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Tóthová a Ladislav Tóth   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Štupáková   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Kyšelová   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.3.2015 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Kyšelová   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 27/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Zuzana Kyšelová   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 29.7.19 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 290719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50527 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 7, IV. NP byt... Zuzana Kyšelová   185,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Zuzana Filičková a v súlade s touto zmluvou zaväzuje účinkovať v programe na akcii "Deň... Zuzana Filičková   150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012011 13.1.2011 Za obedy pre dôchodcov ZŠ s MŠ Plavnica   620,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 2.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... Združenie Mariánskej mládeže 37 860 399  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.2.2012 Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č. ZoD 36/2010-03 zo dňa 25. 01. 2011 Združenie "IS-ARPROG/ Plavnica", Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 36/2010-03 25.1.2011 Zmluva o dielo Združenie "IS - ARPROG/Plavnica   586 135,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.2.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 839/3 o výmere 36 m2 - zastavané plochy a nádvoria Zdeno Matviak a manželka Viera Matviaková, rod. Perháčová   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 16.5.2011 Prenájom nehnuteľnosti Zdena Štupáková, Plavnica 414   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/4/2022 3.1.2023 Predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č. 217 – 8 miestností o výmere 119,89... Zdena Štupáková – VANILLA - CUKRÁREŇ 43 315 496  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoN zo dňa 16.5.2011 31.10.2019 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme zo dňa 16. 05. 2011 takto: Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  2 470,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 15.4.2021 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom... Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  106,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNB 31122020 29.1.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č.... Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ 43315496  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 20.12.2021 Dodatkom č. 2 sa mení článok III. - Doba nájmu nasledovne:
Nájomný vzťah medzi...
Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ   0,00  
Export do csv