Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZZ č. 1/2019 5.9.2019 Predmetom tejto zmluvy je zámena pozemkov tak, že výlučným vlastníkom pozemku C KN 257/9 o... Peter Štupák, Ing. Lucia Štupáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZPU Z-Boxu 14.6.2022 Prenajímateľ je ako vlastník či je na základe iného právneho dôvodu oprávnený prenechať... Packeta Slovakia s. r. o. 48136999  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZZnT 15.10.2021 Predmetom tejto zmluvy je zapožičanie telekomunikačného zariadenia značky a modelu Zapozicka... Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZMdS č. 1/2019 22.5.2019 Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v... Základná škola s Materskou školou Plavnica, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 37 872 915  210 103,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZFP č. 1/2019 13.8.2019 1) Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov účastníkov tejto Zmluvy za účelom... SOLISKO ČIRČ s. r. o., Obec Čirč, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník   3 767,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZDP zo dňa 11. 11. 2020 23.11.2020 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do... innogy Slovensko s. r. o. 44291809  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZDP 1/2020 1.7.2020 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu... inogy Slovensko s. r. o. 44291809   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoVSBD 1/2020 30.6.2020 Predmetom tejto zmluvy je výkon správy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných... SLOBYTERM, spol. s. r. o. 31719104   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoV 1.12.2020 Účelom tejto zmluvy je záujem ŠÚ SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové... Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoSOÚ 1/2020 19.6.2020 Predmetom Zmluvy o SOÚ_služby počítačových zariadení je spracovanie osobných údajov... COMCAS, s. r. .o. 36494721   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoSNnMZČD2020 č. 1/2020 30.3.2020 Predmetom tejto zmluvy poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie... Mesto Bardejov 00321842  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS170321 8.4.2021 Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s... Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 5922 14.9.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 01032021 3.3.2021 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVV č. 386/05/VK/DV,DK 14.3.2019 Dodatok č. 4 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVS Orange 30.4.2021 Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2023 22.12.2022 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  6 385,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2022 23.12.2021 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  5 910,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2021 19.11.2020 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica - ročný rozpočet na rok 2021 W-Control, s r. o. 36804207  5 773,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2019 11.12.2018 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica - ročný rozpočet na rok 2019 W-Control, s r. o. 36804207  5 773,64 EUR 
Export do csv