Zmluva č. KZ č. 4/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: KZ č. 4/2020    
Predmet : Predavajúca je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, pre katastrálne územie Plavnica, Obec Plavnica, okres Stará Ľubovňa, ktorá je predmetom prevodu podľa zmluvy, evidovanej na: LV 2277 k.ú. Plavnica pod B6 v podiele 10/12, a to:
- pozemok KN-E 138/5 o výmere 122m2 - zastavaná plocha a nádvorie
- pozemok KN-E 140/1 o výmere 83m2 - záhrada
Spoluvlastnícky podiel k parcelám KN-E 138/5 a KN-E 140/1 je predmetom prevodu podľa tejto zlvuvy.
 
Partner: Mária Platková
IČO:
Adresa: Plavnica 503, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 12.11.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 710,00 EUR 
  kupna-zmluva-platkova.pdf, Veľkosť: 174.03 kB
Previazané dokumenty: