Zmluva č. Kz č. 3/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: Kz č. 3/2019 
Predmet : Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Plavnica, a to:
- Pozemok C KN 282/5 o výmere 120 m2 - zastavané plochy a nádvoria
Uvedený pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. 122/2019 vyhotoveným, Miroslavom Ščurkom geodetom, úradne overeným pod č. G1-539/2019 bola z parcely C KN 282/5 vytvorená parcela C KN 282/5 o výmere 110 m2 – zastavané plochy a nádvoria. Parcela C KN 282/5 je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy. Diel parcely C KN 282/5 o výmere 10 m2 – zastavané plochy a nádvorie bude pričlenený k parcele C KN 282/1, ktorú má vo vlastníctve Obec Plavnica, v podiele 1/1.
 
Partner: Peter Štupák, Ing. Lucia Štupáková
IČO:
Adresa: Plavnica 356, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 5.9.2019 
Dátum účinnosti: 6.9.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 550,00 EUR 
  kupna-zmluva-stupak-peter-s-manzelkou-ing-luciou-stupakovou.pdf, Veľkosť: 675.31 kB
Previazané dokumenty: