Zmluva č. ZoD č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoD č. 1/2019    
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je realizácia rekonštrukcie stavebného a technologického diela „ ČOV Plavnica Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti – I, etapa“, v zmysle projektovej dokumentácie, spracovaného rozpočtu (oceneného zadania), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a požiadavok objednávateľa.
Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 2.1. v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne, včas a
bez nedostatkov a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
 
Partner: W-Control s. r. o.
IČO: 36804207
Adresa:
Dátum zverejnenia: 22.5.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 179 492,33 EUR 
  zmluva-o-dielo-c-1-2019.pdf, Veľkosť: 379.56 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies