Zmluva č. ZoD 15112021

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoD 15112021    
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:
„Rozšírenie vodovodnej siete“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania. Projekt rieši
dobudovanie vodovodnej siete v obci Plavnica v nasledovnom rozsahu:
Potrubie "1"- prepoj 25,5 m
Potrubie "1-1" - ukončenie 280 m
Strana 2 z 8
Potrubie "1-1-1" 137 m
Potrubie "1-1-3" 167 m
Jedná sa o nezrealizovanú časť vodovodnej siete, ktorá bola komplexne riešená v dĺžke 2
926,50 m projektovou dokumentáciou z roku 1999. Ostatné časti projektu sú zrealizované.
Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer - Rozpočte – viď. príloha ZoD
a v prílohe výzvy na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania.
 
Partner: Ing. Milan Štupák - IVS
IČO: 10769676
Adresa: 065 11 Nová Ľubovňa 791
Dátum zverejnenia: 1.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 212 141,28 EUR 
  zod-ing-milan-stupak-ivs-plavnica-rozsirenie-vod-siete_0.pdf, Veľkosť: 199.24 kB
  zod-ing-milan-stupak-ivs-plavnica-pril-vykaz-vymer-rozpocet-na-ocenenie-plavnica-rozsirenie-vod-siete.xlsx, Veľkosť: 127.87 kB
Previazané dokumenty: