Starosta obce

201907181502300.45887817-1864078937022573-6523892032262373376-o

 

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starostom obce Plavnica je Rastislav Grich.  Starosta je štatutárnym orgánom obce. 


 

 

Starosta najmä:

a)     zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b)     vykonáva obecnú správu,

c)     zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d)     rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)     uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly a rozhoduje o ich použití,

f)      podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,

g)     vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

 

Publikované: 16.3.2007 | Aktualizácia: 18.7.2019
Nastavenia cookies