Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavnica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o VO" ).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou :

Obecný úrad
065 45 Plavnica 121

IČO: 00330124
DIČ: 2020698779

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie :

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

 

 

Obec Plavnica má zriadený profil obstaraváteľa na UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6187?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=plavnica&ico=&obec=&month=&year=2018&text=