Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Plavnica - grafická časť

K stiahnutiu