Záverečné stanovisko z posúdenia dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"

 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“

       

          Na základe listu č. OU-PO-OSZP1-2018/002085-181/SA zo dňa 20.07.2018 z Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ( ďalej len „ okresný úrad“ ), týmto informujeme verejnosť o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“

 

          Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“ je zverejnené na internetovej stránke www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

 

          Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách obce.

 

         

V Plavnici 19. 09. 2018

 

Vyvesené: 19. 09. 2018

 

 

 

 

                                                                                          Rastislav Grich

                                                                                            starosta obce

 

K stiahnutiu