Zámer obce Plavnica na prevod majetku obce

 Obec Plavnica na základe § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. III, ods. 8, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Plavnica, týmto zverejňuje zámer na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

K stiahnutiu