Zámer navrhovanej činnosti "Bitúnok Roľnícke družstvo v Plavnici"

 

Obec Plavnica podľa § 23 ods. 3 zákona 24/2006 Z. z. ako dotknutá obec informuje verejnosť o navrhovanom zámere. Do zámeru je možné nahliadnuť  a pripomienkovať v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Plavnici, Plavnica 121, po dobu 21 dní od zverejnenia.

 

Elektronická adresa zámer:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bitunok-rolnicke-druzstvo-v-plavnici         

K stiahnutiu