Vykurovacie obdobie - relácia

 Vážení občania!

 

       Vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané zvýšeným počtom požiarov v rodinných domoch. Vďaka technickým nedostatkom, ľudskej neznalosti či neopatrnosti dochádza k vzniku požiarov, ktoré sú spôsobené tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie a ohrev teplej vody, ako aj poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami.

 

  

      Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov, sú práve komínové telesá. Požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý rodinný dom. Počas požiaru je objekt namáhaný priamym sálavým teplom, ako aj spodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde prebieha proces horenia.


                  

      Odporúčania Hasičského a záchranného zboru pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

- pri používaní pevného paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie

 nebezpečenstvo  vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

- pri používaní plynových spotrebičov je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu

  komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné

  vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej   intoxikácii alebo výbuchu.

- v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

- dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

- pravidelne kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu a odvod

 splodín horenia,

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke,

- nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko vzniku požiaru. Do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo.

- popol vždy vysypávať iba do nehorľavých nádob,

- dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pevných palív.

 

      Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to pred pripojením spotrebiča na komín alebo pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, prípadne pri zmene druhu paliva, ako aj po stavebných úpravách na telese komína.

 

      Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

 

      V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.

 

 

 

V Starej Ľubovňa dňa 05. 11. 2014