Vykurovacia sezóna 2018-2019

Vážení občania

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

              Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.

Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby.  Životnosť komína  je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi  a  agresívnymi  kondenzátmi spalín horenia.

 

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov

 na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky,

 aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo

  vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba chrániť

 nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov, 

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod

 oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej

  podložke,

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,

  (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve)

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do

  nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

-nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

-neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

-nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,

 elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín,

 kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

          Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu. Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

  -pred pripojením spotrebiča na komín,

  -pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj  

   tepla,

  -pri zmene druhu paliva,

  -po stavebných úpravách na telese komína.

       Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

           Pamätajte, čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie uvedených  opatrení  Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.  Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor  na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.  Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút    po ohlásení je pomoc na ceste.

                                                                                   Riaditeľ  

                                                                Okresného riaditeľstva HaZZ

                                                                plk. Ing. Vladimír Haľko v.r.