Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Termín konania volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím číslo 203/2018 Z. z. Voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

 

Počet volebných okrskov

Obec vytvorila jeden volebný okrsok.

 

Volebná miestnosť

Obec má vytvorenú jednu volebnú miestnosť, zriadenú v obradnej miestnosti v priestoroch Obecného úradu v Plavnici. 

 

Počet poslancov
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. 06. 2018 Uznesením č. 24/2018 určilo v súlade s § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Plavnica: 9, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

Viac na: http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Starosta obce Plavnica  v zmysle ust. § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenoval dňa 28. augusta 2018 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

titul, meno, priezvisko:    Ing. Mária Nemcová

telefónny kontakt:           0917 366 126

e-mailová adresa:            obec@plavnica.sk

·       preberá kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva počas úradných hodín

·       kandidátne listiny sa preberajú do 11. 09. 2018 do 24.00 hod.

·       dňa 11. 09. 2018 po úradných hodinách je možné kontaktovať zapisovateľku na uvedenom telefónnom čísle

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej  komisie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej  komisie je starosta@plavnica.sk.

 

Vyhradená plocha na vylepovanie volebných plagátov

Vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Plavnica č. 16/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Plavnica link: http://www.plavnica.sk/clanky-detail/vzn-162015-o-vymedzeni-miest-na-umiestnovanie-volebnych-plagatov/

 

K stiahnutiu