Štatút obce Plavnica

 Obecné zastupiteľstvo v Plavnici na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) vydáva pre územie obce Plavnica tento Štatút obce Plavnica.