Smernica č. 01/2006 o účelnom a hospodárnom využívaní finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní