Rozhodnutie hlavného hygienika SR o povinnej karanténe

Na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NARIAĎUJE opatrenia:

1. všetkým osobám s prechodným alebo trvalým pobytom v Slovenskej republiky, žijúcim na uzemí Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej repibliky, ktoré sa v období od 13. 03. 2002 od 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí,

2. všetkým osobám s prechodným alebo trvalým pobytom v Slovenskej republiky, žijúcim na uzemí Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej repibliky, ktoré sa v období od 13. 03. 2002 od 7:00 hod. vrátili zo zharaničia, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú staroslivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie dôležité opatrenia si prečítajte v priloženom dokumente.

 

K stiahnutiu

Publikované: 13.3.2020 | Aktualizácia: 23.4.2020 | Zobrazené: 882