Psy v obci - upozornenie!

UPOZORNENIE!

 

 

 

      Na základe sťažností občanov upozorňujeme chovateľov psov, aby dodržiavali zákon č. 282/2002 a VZN Obce Plavnica č. 31/2004 o držaní psov.

 

 

      Povinnosťou chovateľa psa je nepúšťať psa na voľné priestranstvo a zabrániť opakovanému úteku psa z dvora.      V prípade, že sa situácia nezlepší, bude obec nútená zabezpečiť odchyt psov. Finančné náklady na odchyt budú hradiť chovatelia psov.

 

      V zmysle terajších platných predpisov môže obec chovateľovi psa v prípade spáchania priestupku uložiť pokutu podľa §7, ods. 3 písm. a) 16,59 € a podľa písm. b) 165,96 €. Tieto priestupky v obci rieši komisia na ochranu verejného poriadku.

 

      Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!

 

 

 

V Plavnici dňa 31.01.2018