Polyfunkčná budova

Od roku 2015 začali prebiehať rokovania na stavebných komisiách ohľadne výstavby Polyfunkčnej budovy pri materskej škole, ktorá bude slúžiť zároveň aj ako kultúrny dom. Na júnovom obecnom zastupiteľstve v tomto roku bolo schválené použitie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu  výstavby Polyfunkčnej budovy pri materskej škole. Následne sa začalo s prípravami na realizáciu výstavby.

Základným účelom výstavby je zvýšenie kapacity stravovacieho zariadenia o približne 200 stravovacích miest, nakoľko súčasný stav je nevyhovujúci a jeho kapacita nepostačuje pre potreby stravníkov. Novovybudovaný priestor jedálne a rekonštrukcia kuchyne  sa bude môcť využívať aj pre obecné a kultúrno-spoločenské účely.

Ďalším účelom výstavby je vytvorenie priestoru nad stravovacím zariadením, ktorý môže byť využívaný pre potreby materskej školy napr. trieda, špeciálna učebňa, obecná knižnica a podobne.

Priestor terajšej jedálne po rekonštrukcii môže slúžiť pre potreby materskej školy napr. jedáleň pre deti z materskej školy.   

Budova je navrhnutá aj bezbariérovo, telesne postihnutí  sa do priestoru jedálne budú môcť dostať pomocou rampy, ktorá sa nachádza na severozápadnej strane navrhovaného objektu. Bezbariérový pohyb telesne postihnutých po celom objekte materskej školy bude zabezpečený pomocou výťahu pre imobilných, ktorý bude spájať priestor jedálne s druhým nadzemným podlažím.

Novonavrhnutá budova bude prepojená aj so suterénnym priestorom existujúcej materskej školy, kde sa nachádzajú nevyužívané priestory bývalej uhoľne, v ktorej budú môcť byť uskladnené napr. stoličky, stoly, pódium pre spoločenské akcie.

Vizualizácia pripravovaného projektu Polyfunkčej budovy: