Podmienky a termín prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

 

Do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo na nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita. Miesto a termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ po prerokovaní so zriaďovateľom na verejnom mieste v  MŠ, na webovej stránke školy a inom dostupnom mieste spravidla od 10. apríla do 10. mája. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ, v ktorých akceptuje „zákonné podmienky“ prijímania detí (zákon č. 245/2008).

Podmienky prijímania detí:

Ø  prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

Ø  dieťa, ktoré plní PŠD v predprimárnom vzdelávaní,

Ø  dieťa, ktoré pokračuje v plnení  PŠD v predprimárnom vzdelávaní.

V prípade, ak je zvýšený záujem rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, riaditeľ ZŠ s MŠ určí ostatné podmienky prijímania detí, podľa poradia daných bodov, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov:

1.     dieťa s trvalým pobytom v mieste bydliska,

2.     dieťa v starostlivosti osamelého rodiča (samoživiteľa),

3.     dieťa staršie ako tri roky,

4.     pri zhode roku narodenia – ak sa narodilo v jednom roku viac detí, rozhodne o prijatí do materskej školy skorší dátum narodenia dieťaťa,

5.     pri zhode dátumu narodenia s iným dieťaťom rozhodne o prijatí do materskej školy to, že má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca a k 31. 08. príslušného kalendárneho roku dovŕši tri roky veku,

6.     pri zvýšenom záujme bude rozhodovať dátum podania prihlášky.

 

Termín podania prihlášky do MŠ bude od 10.5.2021 - 14.5.2021. Viac sa dočítate na stránke školy na hornej lište.

 

 

Publikované: 27.4.2021 | Aktualizácia: 27.4.2021 | Zobrazené: 313