Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje rodičom, že termín odovzdania žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2015/2016 bude od 10. 03. 2015 do  13. 03. 2015.

Žiadosti prijíma zástupkyňa pre MŠ denne od 10,30 hod. – 16,00 hod.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v materskej škole alebo vytlačiť zo stránky ZŠ http://zsplavnica.edupage.org/, tlačivá na stiahnutie.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o  neprijatí dieťaťa do materskej školy  preberá zákonný zástupca osobne  v  MŠ od zástupkyne pre MŠ oproti podpisu v termíne 20. a 21. 04. 2015, od 10,30 hod.–16,00 hod.

Prijímanie realizuje riaditeľka ZŠ v spolupráci so zástupkyňou pre MŠ. Riaditeľka ZŠ rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 59 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods.4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a Čl. I ods. 1.vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné podmienky a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so špeciálno-pedagogickými potrebami, deti nadané a talentované.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a to deti:

-        -  ktoré dovŕšili piaty rok veku,

-         - s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

-         - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným), rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.

 

Príspevok na úhradu výdavkov MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavnica č. 2/2011 zo dňa 25. 08. 2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7 € za celodenný pobyt a 5 € za poldenný pobyt.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na príjmový doklad.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje:

-         celodenné stravovanie: 1,05 €    

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky § 140 ods. 10 školského zákona.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne alebo šekom, ktorý vydáva vedúca školskej jedálne. 

K stiahnutiu