Oznam TKO, daň z nehnuteľnosti

 Vážení občania,
žiadame Vás, aby ste na vývoz tuhého komunálneho odpadu využívali iba KUKO nádobu s objemom 110 l (plechové alebo plastové čiernej farby), spoločnosť EKOS, s.r.o., Stará Ľubovňa nás upozornila, že občania používajú väčšie nádoby, za ktoré obec musí platiť a preto sme donútení domácnostiam, ktoré nám budú nahlásené spoločnosťou EKOS, vyrubiť vyšší poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu.


Oznam
pre poplatníkov, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku v roku 2021
Obec poplatok zníži o 50 % poplatníkovi, ktorý preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Plavnica. Túto skutočnosť preukáže poplatník relevantným dokladom:
- Potvrdením školy o návšteve školy v zdaňovacom období predloží poplatník, ktorý nedochádza
do miesta školy denne z miesta trvalého pobytu, nie je potrebné dokladovať v prípade štúdia v SR.
- Potvrdením od zamestnávateľa alebo agentúry, pracovnou zmluvou alebo pracovným povolením.
Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Plavnica. Túto skutočnosť preukáže poplatník relevantným dokladom, v prípade potvrdenia v cudzom jazyku, okrem českého jazyka, je potrebné doniesť originál s prekladom, nemusí byť úradný preklad:
- Potvrdením z miestne príslušného úradu (evidencia obyvateľov) o vycestovaní do zahraničia
(podľa § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR).
- Potvrdením o práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR, potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
- Potvrdením o dobe pobytu v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení
poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby v príslušnom zdaňovacom období.
- Poplatník s trvalým pobytom v obci predloží potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci súčasne
s potvrdením o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného pobytu.
- Potvrdením o pobyte v zahraničí, v ktorom je uvedená dĺžka pobytu.
- Poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, minimálne predchádzajúci kalendárny rok.
- Poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt na obci a nezdržiava sa v obci.


Potvrdenie spolu so žiadosťou je potrebné doniesť do 30. 09. 2021!


Zároveň upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že do 31.1.2021 je povinnosť podľa zákona písomne nahlásiť akékoľvek zmeny, t.j. zmena vlastníka (bývalý aj súčasný), zmena výmery jednotlivých nehnuteľností (prírastky alebo úbytky, stavebný pozemok, kolaudácia). Taktiež je potrebné nahlásiť aj prírastok alebo úhyn psa. Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade, alebo
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/.

Upozorňujeme, že zmeny sa nenahlasujú pri platení poplatkov!


V súvislosti so zákazom vychádzania je potrebné sa kontaktovať na telefónnom čísle 052/4283882, e-mailom: matrika@plavnica.sk. Vyplnené tlačivá je možné doručiť aj do poštovej schránky pred obecným úradom.

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 11.1.2021 | Aktualizácia: 20.9.2021 | Zobrazené: 570