OZNAM o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov“, spolu so Všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím

K stiahnutiu