Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa v súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcimi z novely zákona č. 37/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a vykonávacieho Rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1669 upozorňuje občanov, že v súvislosti s rýchlym šírením afrického moru ošípaných na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Česku a Rumunsku  od 06. 11. 2018 všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť v zmysle Rozhodnutia  Komisie (EÚ) a s ním spojenej legislatívy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Vlastník, držiteľ hospodárskych zvierat, alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná požiadať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Stará Ľubovňa o registráciu chovu.

Upozorňujeme všetkých chovateľov ošípaných, že neregistrovaným chovateľom ošípaných je možné uložiť pokutu do výšky 400 € pre fyzické osoby a pokutu do výške 3 500 € pre podnikateľov a právnické osoby.

 

K stiahnutiu