Návrh VZN č. 6/2019 Povodňový plán záchranných prác obce

Obec Plavnica podľa § 6 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1980 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 138/1990 Zb. o vodách a v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a všeobecne záväzných právnych nariadení na úseku ochrany pred povodňami vydáva

 

„NÁVRH“

Všeobecne záväzného nariadenie obce Plavnica

č. 6/2019 

POVODŇOVÝ   PLÁN  ZÁCHRANNÝCH  PRÁC  OBCE

 

K stiahnutiu