Návrh VZN č. 5/2019 Požiarny poriadok obce

Obec Plavnica v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) vydáva

 

„NÁVRH“

Všeobecne záväzného nariadenie obce Plavnica

č. 5/2019

POŽIARNY  PORIADOK  OBCE

K stiahnutiu