Návrh VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018

o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely , o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plavnica 
 

K stiahnutiu