Návrh VZN č. 2/2018 o verejnej kanalizácii a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018
 
o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
 
 

K stiahnutiu